Choď na obsah Choď na menu
 


 

 - VAŠE ODKAZY MÁTE MOŽNOSŤ POSIELAŤ PRIAMO 
CEZ DISKUSNÉ FÓRUM

 

 - V dňoch 22. a 23. augusta 2009 sa uskutočnilo v Slanickej osade ďalšie stretnutie rodákov a ich potomkov. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa už v sobotu zišla na spoločnom stretnutí v priestoroch miestnej strednej školy viac ako stovka hostí z rôznych končín Slovenska a v nedeľu na spoločnej sv. omši sa zaplnil slanický kostol do posledného miesta.

 

Obrázok - Už len do konca roku 2009 majú možnosť všetci tí, ktorí si požiadali v roku 2004 v zmysle zákona 503/2003  o prinavrátenie pozemkov nad Oravskou priehradou, dať potrebné dokumenty na prejednanie Obvodnému pozemkovému úradu v Námestove. Nakoľko nie všetci rodáci majú možnosť sa informovať o postupe ich žiadosti, ponúkame infomácie z istého periodika, aké sú potrebné doklady na vybavovanie reštitúcií v zmysle zákona z roku 2003, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2008:

 Ktoré doklady k žiadosti o druhú vlnu

reštitúcie treba priložiť?

K uplatnenému nároku na navrátenie vlastníctva

k pozemku (pozemkom) podľa z. č.

503/2003 Z. z. Je potrebné doložiť nasledujúce

doklady:

1. Doklad o trvalom pobyte a štátnom

občianstve, ak nárok uplatňuje pôvodný

vlastník.

2. Ak pôvodný vlastník zomrel: úmrtný

list pôvodného vlastníka alebo dedičské

rozhodnutie, rodný list ďalšej oprávnenej

osoby, doklad o štátnom občianstve ďalšej

oprávnenej osoby.

3. Uviesť, či sú aj ďalšie oprávnené osoby

okrem žiadateľa (uviesť meno a bydlisko

ďalších oprávnených osôb).

4. Doklad o vlastníctve pozemkov v čase

ich prechodu na štát: výpis z pozemkovej

knihy, prípadne z listu vlastníctva, ak bol

v čase prechodu pozemku list vlastníctva

už založený, prípadne, inú platnú právnu

listinu o vlastníctve (platná prídelová listina,

kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie a

pod.), v prípade bývalých urbárnikov výpis z

pozemkovej knihy (resp. Kópiu pkn. vl.), na

ktorej sú zapísané pozemky bývalých urbárnikov.

Ak boli podiely urbárnikov zapísané

aj v ich individuálnych vložkách, je potrebné

doložiť aj tieto kópie. Ak zápisy podielov na

individuálnych vložkách neboli, je potrebné

doložiť urbársku knihu, resp. Zoznam

urbárnikov s podielmi, a to z obdobia, kedy

pozemky do vlastníctva družstva, prípadne

štátu prešli.

5. Listina, na základe ktorej prešlo vlastníctvo

na štátu alebo inú právnickú osobu

a uviesť reštitučný titul podľa § 3 ods. 1

(prípadne ods. 2) zákona č. 503/2003 Z.

z. v znení neskorších predpisov.

6. V prípade, že sa uplatňuje reštitučný

titul – odňatie bez náhrady podľa zákona

č. 142/1947 Zb., zákona č. 46/1948

Zb. alebo vyvlastnenie bez náhrady, je

potrebné doložiť doklad svedčiaci o tom, že

náhrada nebola poskytnutá, resp. Čestné

vyhlásenie.

7. Ak nárok podáva v mene oprávnenej

osoby (alebo oprávnených osôb) iná osoba,

je potrebné doložiť splnomocnenie.

8. Prípadné ďalšie doklady podľa okolnosti

prípadu.

-